office@petrasoft.sk +421 908 692 443 Za plavárňou 3937/1, 01008 Žilina

Vitajte na stránke informačného sytému Paeon

Komplexný informačný systém na podporu procesov v zdravotníckom zariadení.

Chcem vedieť viac

Informačný systém Paeon od spoločnosti PetraSoft s.r.o.

Korene spoločnosti PetraSoft siahajú až do roku 1994, kde jeden z ich zakladateľ začal s tvorbou informačných systémov na kanadskej Carleton univerzite v Ottawe. V súčastnosti spoločnosť PetraSoft s.r.o. vyvíja a prevádzkuje informačný systém Paeon, ktorý podporuje väčšinu procesov v zdravotníckom zariadení.

Čo je Paeon?

Informačný systém Paeon je cloudové riešenie podobné Vášmu internet bankingu. Je dostupný cez prihlásenie registrovaného používateľa všade, kde je dostupný internet, 24 hodín / 7 dní v týždni s výnimkou ohlásených plánovaných odstávok na údržbu. Paeon je dostupný cez ľubovoľný webový prehliadač ako je Chrome, Safari, Firefox alebo Internet Explorer. Paeon je dostupný na ľubovoľnom zariadení ako je PC, tablet alebo inteligentný mobil

Najmodernejšie technológie - bezstarostná prevádzka

Paeon je vybudovaný na najmodernejších súčasných technológiách. Tieto moderné technológie nevyžadujú žiadnu starostlivosť z Vašej straný o Váš zdravotnícký informačný systém. Technické záležitosti ako zálohovanie, dostupnosť na rôznych platformách a vysoká bezpočnosť je poskytovaná cloudovským riešením umiestneným v bezpečnom dátovom centre.

Paeon je pravidelne aktualizovaný na najnovšie verzie číselníkov Národného centra zdravotníckych informácii. Z Vašej strany nie je potrebná žiadna akcia na aktualizáciu.

Modulárnosť - beriem to, čo potrebujem

Paeon je vystavaný z jednotlivých modulov, ktoré si môžete objednať samostatne pri rešpektovaní určitej vzájomnej závislosti modulov. Inými slovami, viete si objednať len, to potrebujete. A ak sa Vaše zdravotnícke zariadenie rozrastie v čase, doobjednanie ďalších rozširujúcich modulov Vám zabezpečíme do pár minút.

73

Počet aktívnych používateľov

7

Počet aktívnych zdravotníckych zariadení

22

Počet modulov

5

Počet integrovaných domén eZdravia

Bežné starosti zdravotníckeho zariadenia

Typické dennodenné starosti ambulancie alebo kliniky sú:

Plánovanie zákrokov a vyšetrení

Venujete veľa času preobjenávaniu klientov?

Objednaní klienti občas neprídu?

Posielate sms / email notifikáciu o blížiacom sa termíne? Koľko času vám to denne zaberie?

Viete rýchlo nájsť náhradného / čakajúceho klienta pri vypadnutí naplánovaného zákroku?

Manažement kvality

Viete motivovať svoje recepčné, aby dvíhali telefón?

Viete motivovať svojich lekárov ku kvalitným výkonom?

Máte prehľad o spotrebe liekov a materiálu?

Integrácia s eZdravie

Viete, že od 01.01.2018 musíte byť ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti integrovaný s národným systémom eZdravie?

Moduly

Paeon je aktuálne zložený z 22 modulov. Vzájomná závislosť modulov je zobrazená na diagrame

 • Základný Paeon modul, ktorý ukladá základné informácie o pacientovi ako sú:

  Identifikačné údaje
  Adresy, telefónne čísla a emaily
  Informované súhlasy
  Priradené segmenty
  Preferovaný lekár
  Objednávky na zákroky
  Vykonané zákroky
  Platby klienta
  Zakúpené poukážky klienta
  Fotodokumentáciu klienta
  Vystavené recepty
  Prístup k Elektronickej Zdravotnej Knižke Občana EZKO
  Zoznam vyšetrení v NCZI
  Zoznam odporučení na vyšetrenie v NCZI

 • Paeon poskytuje manuálne a automatické plánovanie. Naplánované termíny sú prehľadne zobrazované v kalendári, kde každý vykonávateľ má svoju pridelenú farbu. Kalendár je možné filtrovať podľa:

  Dátumu (denný, pracovný týždeň, týždeň, mesiac)
  Konkrétneho lekára alebo sestry
  Konkrétnej zákrokovne
  Použitého prístroja
  Objednaného klienta
  Typu vykonávateľa (sestra alebo lekár)

  Manuálne plánovanie

  Manuálne plánovanie je veľmi podobné vytváraniu termínov v bežnom elektronickom kalendári ako je napríklad Google kalendár. Toto objednávanie je vhodné pre malé ambulancie, kde pracuje jeden doktor a riziko konfliktov je malé.

  Automatické plánovanie

  Automatické plánovanie Vám na pár klikov poskytne návrhy termínov pre požadovaný zákrok alebo reťaz po sebe nasledujúcich zákrokov pre klienta. Pri plánovaní je zohľadnený rating potencionálnych vykonávateľov zákrokov, ich vyťaženosť a dostupnoť prístrojov a zákrokovní. Ak klient má prideleného lekára, ktorý sa primárne stará o klienta, tak tento lekár je preferovaným lekárom pri generovaní návrhov termínov. Paeon podporuje aj automatické preobjednanie pri rušení existujúceho terminu. Tak isto jednoduchým duplikovaním termínu vytvoríte periodické termíny pre konkrétneho klienta a typ požadovaného zákroku. Automatické plánovanie je vhodné pre väčšie pracoviská, kde riziko konfliktu zdrojov pri ich paralernom využívani je väčšie.

 • V prípade, že klient nie je spokojný ani s jedným z navrhovaných termínov, môže ho recepčná umiestniť na čakaciu listinu s voliteľným záložným termínom. Umiestňovanie klientov z čakacej listiny do kalendára plánovaných zákrokov je možné kedykoľvek spustiť. Pri zrušení termínu systém automaticky ponúka klientov z čakacej listiny do uvoľneného časového okna.

 • Systém generuje SMS a email notifikácie o blížiacom sa termíne. Zdravotnícke zariadenie si nastaví počet dní do budúcnosti, kedy sa má vygenerovať notikácia. Šablóna textu notifikácie je personalizovaná s údajmi klienta. Každé zariadenie si môže nastaviť ľubovoľnú šablónu pre SMS a email notifikácie. Email notifikácie môžu obsahovať vygenerované linky na potvrdenie a odmietnutie termínu priamo z emailu bez interakcie s recepciou.

 • Paeon je certifikovaný Národným Centrom Zdravotníckych Informácií (NCZI) na vydávanie elektronických receptov. Podporuje všetky procesné scenáre verzie 5:

  predpísanie konkrétneho lieku
  predpísanie cez účinnú látku
  predpísanie individuálne pripravovaného lieku
  predpísanie opakovaného receptu
  zrušenie ešte nevybraného receptu
  zneplatnenie opakovaného receptu

 • Paeon je certifikovaný Národným Centrom Zdravotníckych Informácií (NCZI) na doménu eVyšetrenie. Podporuje všetky povinné procesné scenáre verzie 6:

  Zapísanie záznamu z odborného vyšetrenia
  Zapísanie záznamu z odborného vyšetrenia s vytvorením odporúčania na vyšetrenie
  Storno záznamu z vyšetrenia
  Vyhľadanie „odporúčania na vyšetrenie“ pacienta
  Kontrolné vyšetrenie na základe vykonaných záznamov z vyšetrení k „odporúčanému vyšetreniu“
  Prevzatie výmenného lístka
  Vyhľadanie záznamov z vyšetrenia so súhlasom pacienta
  Vyhľadanie kontaktných údajov v pacientskom sumári
  Aktualizácia kontaktných údajov v pacientskom sumári
  Storno kontaktných údajov z pacientskeho sumára
  Vyhľadanie klinických údajov v pacientskom sumári
  Vyhľadanie doplnkových zdravotných údajov so súhlasom pacienta

 • Paeon je certifikovaný Národným Centrom Zdravotníckych Informácií (NCZI) na doménu eOčkovanie. Podporuje všetky povinné procesné scenáre verzie 1:

  Zapísanie záznamu z očkovania pacienta
  Zapísanie nežiaducej reakcie na očkovanie pacienta
  Vyhľadanie záznamov z očkovaní pacienta

 • Paeon podporuje predaj a elektronickú distribúciu darčekových poukážok. Poukážky môžu byť:

  Finančné v hodnotách definovaných šablónou (napr. 100€ na ľubovoľný zákrok)
  Balíček zákrokov na skupiny zákrokov definovaných v šablóne balíčka zákrov (napr. 10 x LPG)

  Poukážka môže byť prenosná alebo neprenosná na inú osobu a taktiež je možne obmedziť dobu jej platnosti. Šablóna poukážky je konfigurovateľná. Je možné meniť text a pozadie, ktoré sa objaví pri jej tlači. Každá poukážka má jedinečný kód, ktorým sa identifikuje pri platbe poukážkou. Paeon eviduje všetky platby konkrétnou poukážkou a aktuálny zostatok na poukážke.

 • Paeon umožnuje zdokumentovať všetky prevedené zákroky z danej objednávky. Pôvodne naplánované zákroky môžu byť doplnené alebo vymazané. Ku každému zákroku je možné:

  doplniť popis
  zmodifikovať katalógovú cenu
  uviesť množstvo spotrebovaného materiálu
  priložiť fotodomentáciu alebo inú elektronickú prílohu

 • Paeon eviduje platby za jednotlivé zákroky:

  Do jednej z pokladní zariadenia
  Platobnou kartou cez POS
  Bankovým prevodom
  Internou poukážkou
  Externou poukážkou
  Zdravotnou poisťovňou
  Čerpaním vernostných bodov

  Každá pokladňa umožňuje kedykoľvek vytvoriť uzávierku, pri ktorej je kontrolované, či stav v pokladni odpovedá očakávanému stavu.

  Každá pohľadávka voči klientovi je zapisovaná ako debit na jeho finačný účet. Takisto každá platba je pripísaná ako kredit na klientov finčný účet, takže je možné vždy odsledovať nedoplatok alebo preplatok klienta.

 • Paeon poskytuje možnosť automatického výpočtu provízie za uskutočnený zákrok, alebo objednávku termínu, ktorá sa premenila na uskutočnený/zaplatený zákrok. Provízia môže byť absolútna (napríklad 0,50€ za objednávku) alebo percentuálna (15% z ceny botox čelo). Provízie sú nastavované pre každého vykonávateľa individuálne. Zúčtovanie provízie je podporované prostredníctvom vyúčtovaní, ktoré prebiehajú periodicky, zvyčajne na mesačnej báze.

 • Paeon poskytuje jednoduchú podporu na evidenciu spotreby materiálu pri vykonanych zákrokoch implementovaním nasledovných procesných scenárov:

  Príjem materiálu do skladu
  Presun materiálu medzi skladmi
  Definícia štandardného množstva spotrebného materiálu pre daný typ zákroku
  Evidencia spotrebovaného materiálu pri vykonaní zákroku
  Podpora výpočtu hrubého zisku na vykonaný zákrok

 • Paeon momentálne poskytuje v grafickej a tabuľkovej forme štatistiky o:

  počte objednávok nových a existujúcich klientov
  počte a obrate pre jednotlivé typy zákrokov
  počte a obrate pre jednotlivé skupiny zákrokov
  počte a sume za vystavené poukážky
  počte a sume spotrebovaných poukážok
  neuhradených účtoch klientov
  množstve a cene zakúpeného spotrebného materiálu od daného výrobcu
  množstve a cene spotrebného materiálu daným vykonávateľom

 • Paeon umožňuje predaj vybraných typov poukážok cez klientský portál registrovaným klientom zdravotníckeho zariadenia. Administrátor nadefinuje, ktoré poukážky sú predateľné cez klientský portál a v akom časovom období. Platba za poukážku prebieha cez platbobá bránu. Po zaplatení si klient môže vytlačiť, poslať na email alebo stiahnuť vo forme .pdf súboru na svoje zariadnie.

 • Paeon umožňuje registrovaným klientom zdravotníckeho zariadenia objedanie sa na zákroky. Administrátor nadefinuje, ktoré zákroky sú objednateľné cez klientský portál, koľko je rezervačný poplatok a v akom časovom období. Platba za poukážku prebieha cez platbobá bránu. V prípade, že zákrok je podmienený rezervačným poplatkom, klient je presmerovaný na plaby cez platobnú bránu. Po úspešnej platbe je termín na zákrok zapísaný do kalendára zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že administrátor zvolí nulový poplatok za objednanie daného zákroku, termín je zapísaný okamžite do kalendára bez presmerovania na platobnú bránu.

 • Paeon umožňuje osloviť klientov zariadenia s ponukami. Cieľovú skupinu oslovených klientov, ktorí dali súhlas na zasielanie marketingových správ je možno vyselektovať podľa nasledovných kritérií:

  pohlavie klienta, napríklad len ženy
  obdobie posledného zákroku, od 01.01.2017 do 31.12.2017
  typu absolvovaného zákroku, napriklad epilácia predkolenia
  kategórie absolvovaného zákroku, napriklad epilácie
  segmentu klienta, napríklad VIP segment
  dátumu narodenia / veku, napríklad klienti vo veku 25 až 35 rokov
  titulu klienta, napríklad MUDr.
  obratu klienta v zariadení, napriklad klient s obratom väčší ako 500€
  dňa, kedy slávi narodeniny klient, napríklad 19.septembra
  adresy klienta

 • Paeon umožňuje konvertovať platby za jednotlivé zákroky na vernostné body a následne tieto vernostné body použiť pri platbe za nasledujúce zákroky.

  Flexibilita využitia vernostných bodov je umožnená nasledovnými nastveniami:

  Výmenným kurzom konverzie lokálnej meny na vernostné body pri platbe
  Výmennými kurzami konverzie vernostných bodov na lokálnu menu pri platbe vernostnými bodmi
  Flexibilnými podmienkami, kedy je možné použiť vernostné body
  Limitmi, do akej výšky je možné použiť vernostné body pri platbe

  Každá pohyb vernostných bodov je evidovaný na vernostnom účte klienta. Stav vernostných bodov je tiež viditeľný v klientskom portáli po prihlásení klienta.

Náš tím

Juraj Petráš

Spolumajiteľ, produkt manažér a senior developer

Po rokoch pôsobenia v zahraničí a vývoji softvéru pre veľké zahraničné spoločnosti, buduje od roku 2017 svoj vlastný produkt tu na Slovensku.

Juraj Guniš

Spolumajiteľ a senior developer

Programuje od roku 2007. Zanecháva svoje stopy vo všetkých úrovniach Paeonu od systémovej správy cez backend až po front-end.

Mária Petrášová

Spolumajiteľka a lekárka

Rada povie, čo potrebuje lekár a majiteľ kliniky.

Milan Sluka

Developer

Od diplomovky k profesionálnemu Paeon produktu.

Gabriel Novák

Developer

.NET a Paeon podpisovač je jeho sférou.

Jakub Petráš

Junior Developer

Programuje v Jave.

Cenník

Č.moduluNázov moduluCenaPeriódaPopis modulu
1Karta pacienta5,00 €MesačneKarta pacienta obsahuje osobné údaje pacienta a zoznam pacientových zákrokov
2Manuálne plánovanie2,00 €MesačneUmožnuje manuálne spravovať udalosti v kalendári
3Notifikácie5,00 €MesačneUmožnuje generovať a posielať SMS/eMail notifikácie o blížiacom sa termíne klientom
4Automatické plánovanie8,00 €MesačneUmožnuje automaticky generovať návrhy termínom podľa zvolených požiadaviek
5Dokumentácia zákroku2,00 €MesačneUmožnuje zaznamenať elektronickú dokumentáciu vykonaného zákroku
6čakacia listina na zákroky5,00 €MesačneUmožňuje spravovať neuspokojených klientov ochotných čakať na uvoľnenie termínu
7eVyšetrenie5,00 €MesačneUmožnuje zaznamenať elektronickú dokumentáciu vyšetrenia
8eRecept5,00 €MesačneUmožnuje vystavovať eRecepty a robiť s tým svisiace úkony v zdravotných poisťovniach.
9Evidencia platieb4,00 €MesačneUmožňuje evidenciu úhrad za vykonané zákroky
10Poukážky6,00 €MesačneUmožnuje definovať a predávať finačné poukážky a definovať skupinu zákrokov ako balíček a predávať balíčky zákrokov
11Informované súhlasy6,00 €MesačneUmožnuje definovať typy informovaných súhlasov a elektronicky podpisovať stylusom alebo prstom pacienta na tablete.
12Fotodokumentácia a prílohy4,00 €MesačneUmožnuje fotiť alebo prikladať existujúce súbory k pacientom alebo zákrokom.
13Provízie vykonávateľom5,00 €MesačneUmožnuje definovať provízie vykonávateľom za zákroky, výšku provízie za uskutočnenú objednávku a generovať vyúčtovanie provízií.
14Skladové hospodárstvo6,00 €MesačneUmožnuje evidovať spotrebný materiál a jeho spotrebu pri jednotlivých zákrokoch
15Report nových objednávok4,00 €MesačneUmožnuje zobraziť nové objednávky nových a existujúcich klientov za zvolené obdobie
16Report obratu4,00 €MesačneUmožnuje zobraziť obrat podľa zákrokov za zvolené obdobie
17Report poukážok3,00 €MesačneUmožnuje zobraziť predané poukážky a platby poukážkami za zvolené obdobie
18Report neuhradených zákrokov3,00 €MesačneUmožnuje zobraziť neuhradené zákroky pacientov za zvolené obdobie
19eOčkovanie2,00 €MesačneUmožňuje definovať vakcíny, zapísať očkovanie a nežiadúcu reakciu a vyhľadávať očkovania v NCZI
20Predaj poukážok cez klientský portál5% z hodnoty predaných poukážokUmožňuje predaj vybraných typov poukážok cez klientský portál registrovaným klientom zdravotníckeho zariadenia.
21Objednávky cez klientský portál1,00 € za objednávku bez rezervačného poplatku alebo 5% z hodnoty rezervačného poplatkuUmožňuje registrovaným klientom zdravotníckeho zariadenia objedanie sa na zákroky.
22Marketingové kampane1,00 € za akceptovanú ponuku klientaUmožňuje osloviť klientov zariadenia s ponukami.
23Vernostné body8,00 €MesačneUmožňuje viazať si existujúcich klientov pomocou priposovania a čerpania vernostných bodov.

Často kladené otázky

Naši klienti sa nás pýtajú na tieto otázky.

Kontakt

Nachádzame sa v mutifunkčenj budove Tennis Point na druhom poschodí. Parkovanie pre zákazníkov je v areáli vedľa športovej haly, vjazd z Cesty k Paľovej búde

Adresa:

Za plavárňou 3937/1, 010 01 Žilina

Mobil:

+421 908 692 443